نام منطقه گردشگری کویر ابرکوه و تاغستان
آدرس ابرکوه
توضیحات کویر ابرکوه از نظر گسترش و جذب شبکه آبی از معروفترین مناطق کویر کشور محسوب میشود که به شکل دایره ای بین دو رشته کوه قرار دارد و به فاصله کمی از آن کویر کوچک تاغستان وجود دارد. این دو رشته کوه، پیش کوههای داخلی زاگرس در جنوب شیرکوه و در شمال است که هر دو برفگیر و دارای جریانهای آبی قابل ملاحظه ای است.
نام منطقه گردشگری درخت سرو ابرکوه
آدرس ابرکوه
توضیحات این سرو در قسمت جنوب غربی شهر واقع شده و به قدمت شهر آن شهرت داشته و به شهر ابرکوه اهمیت تاریخی داده است. عمر این درخت 4000 سال و یا بیشتر تخمین زده شده می شود و دارای تنه ای با قطری در حدود 5/4 متر، شاخه هایی با قطر 85/1 متر و با ارتفاع 35 متر می باشد. پهنای آن به گونه ای است که اگر 8 نفر دست به دست هم دور آن حلقه بزنند، باز هم با کمبود فضا رو به رو میشوند.